[CFP] Muzyka – nabór tekstów do Kultury Współczesnej

Muzyka coraz silniej wnika do różnych dziedzin życia społecznego: polityki, religii, konsumpcji... Z drugiej strony, kultura i jej kondycja znajdują odzwierciedlenie w praktykach muzycznych. Muzyka odgrywa też ważną rolę w procesach konstruowania tożsamości, stąd też jej ogromne znaczenie dla subkultur. Tymczasem koncentracja na obrazowym wymiarze życia społecznego, określana mianem wzorokocentryzmu, spycha sferę dźwiękową na dalszy plan. Być może potrzeba w naukach o kulturze zwrotu audialnego?  

Numer 3/2017 „Kultury Współczesnej” zatytułowany „Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce” poświęcony będzie wzajemnym związkom muzyki i kultury. Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

Na propozycje tekstów (abstrakty wraz z bibliografią o objętości nieprzekraczającej 2500 znaków ze spacjami) czekamy do 25 maja 2017 r. pod adresem mailowym kwartalnik@nck.pl (jeśli w ciągu dwóch dni nikt nie potwierdzi dotarcia e-maila, prosimy o telefon do redakcji: 22 21-00-141). Zgłoszenia zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer. Po pozytywnej ocenie redakcyjnej z poszczególnymi autorami ustalimy terminy nadsyłania gotowych tekstów. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Proponując napisanie omówienia, należy podać pełen tytuł książki, autora, miejsce i rok wydania oraz wskazać główne tezy zawarte w publikacji. Omówienia oceni redakcja, zastrzegamy jednak sobie prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Wysłanie do redakcji propozycji artykułu lub tekstu jest zarazem deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł lub omówienie mogą zostać ocenione negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów. 

 

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.

piątek, Maj 5, 2017
do góry